Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

1. Trưởng ban chỉ đạo:

- Đồng chí: Đỗ Hữu Ước -  Bí thư Đảng ủy xã.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Đồng chí: Ma Văn Huy - Chủ tịch UBND xã: Phó Trưởng ban Thường trực.

- Đồng chí: Trần Minh Khai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã: Phó Trưởng ban.

3. Các thành viên:

- Đồng chí: Trần Văn Bảo          - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

- Đồng chí: Vũ Trung Thành      - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

- Đồng chí: Đỗ Đình Quý           -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Đồng chí: Công Văn Thạch      - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã.

- Đồng chí: Ma Thị Phương        - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

- Đồng chí: Triệu Thị Bình         -  Chủ tịch Hội Nông dân xã.

- Đồng chí: Công Đức Mạc        - Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

- Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc làm thành viên.